Friday, October 21, 2011

casually harsh


Akvilė.
"I don't pay too much attention on my looks. Maybe that comes naturally to me. What I really love is to spend time in boutiques and second-hand shops searching for lovely things.
Comfortability is very important to me, especially when going to school, like now. But it always has to be with sth crunch, you know."

Some leather, some flowers, brigth red lipstick... and everything matches perfectly! Have a nice day, Akvile!

"Neskiriu labai daug laiko savo išvaizdai. Manau viskas gaunasi natūraliai. Ką tikrai dievinu - tai paieškas įvairiuose butikuose ir dėvėtų rūbų parduotuvėse. Visada smagu ką nors pasidaryti pačiai, kaip nors pakoreguoti rūbą.
Patogumas vienas svarbiausių dalykų, ypač kasdien, einant į mokyklą. Bet visada vis vien turi būti kas nors aštresnio."

Truputis odos, truputis gėlių, ryškios raudonos lūpos... ir viskas puikiai dera! Geros dienos, Akvile!

2011,
Mažeikiai, Lithuania

Saturday, October 15, 2011

fresh green morning fairy


Gintarė.
It's just unbelievable, how fast everything became so dark and cold. People in the streets, as well.
But we met Gintarė in the morning and we finally realized that not everything is black and gray around us.

Tiesiog neįtikėtina, kaip greitai viskas atšalo ir apniuko. Žmonių veidai, taip pat.
Tačiau, kai šįryt sutikome Gintarę, supratome, kad ne viskas tik juoda ir pilka aplinkui. 

2011,
Vilnius, Lithuania 

Thursday, August 25, 2011

where everyone smiles and where the sun shinesSummer is almost over, right? It's sad, we know it, but instead of crying, we suggest you to remember all good things that happened in the past three months. 
Talking about that, here are some pics from Satta beach party. From place, which reminds summer the most. Where everyone smiles and where the sun shines!

Vasara jau baigiasi, ar ne? Liūdna, verkti norisi, mes jus suprantam, tačiau vietoj ašarų pakalnės geriau tiesiog prisiminkit viską, kas geriausio nutiko per praėjusius tris mėnesius.
O kalbant apie tai, štai kelios nuotraukos iš Satta beach party. Iš vietos, kuri labiausiai primena vasarą. Kur saulė šviečia, o žmonės šypsosi!

2011,
Šventoji, Lithuania / Satta

Tuesday, August 16, 2011

everything is easy


Julius.
"I'd describe my style as easy and simple. Summer, my job and arts are things that inspires me and creates my individual look."

"Savo stilių apibūdinčiau kaip lengvą ir paprastą. Vasara, darbas, menai - viskas, kas supa mane įkvepia ir daro mano stilių individualų."

2011,
Šventoji, Lithuania / Satta
(hometown - Vilnius)

Monday, August 15, 2011

an ordinary girl


Beta.
Cute looking but deeply strong and much more confident than most of you.
 When we asked to tell sth about her style, she said that she doesn't stand out from the crowd at all. It looks like she is in the right place, that girl emits harmony and everything that's good. Best wishes for her!

Mielu veideliu, bet daug stipresnė ir labiau savimi pasitikinti nei dauguma.
Kai paprašėme jos trumpai apibūdinti savo stilių, ji atsakė, jog niekuo neišsiskiria iš minios. Rodos, Beta savo vietoje, ši mergina skleidžia harmoniją ir visa, kas gera. Sėkmės jai!

2011,  
Šventoji, Lithuania / Satta
(hometown - Kaunas) 

Monday, August 8, 2011

about us


Finally an interview with our crew, with REGI crew, has been published! Read it, you might find out sth you didn't know about The REGI Crew. 
Thanks  InFashion for the good words!

 
Pagaliau infashion.lt galite rasti interviu su mūsų komandos, REGI crew, narėmis! Skaitykit pasimėgaudami, galbūt sužinosit ką nors, ko dar nežinojot apie REGI, juolab apie jos nare: Ievą, Eveliną ir Gretą. 
O InFashion dėkojam už gerus/gražius/malonius žodžius!


 

Thursday, August 4, 2011

tiny tiny


Santa.
Tiny tiny girl with a beautiful smile and a beautiful sense of style.

Smulkutė, mažutė ir labai miela mergina su nuostabia šypsena ir stiliaus pojūčiu.

2011,
Vilnius, Lithuania

Friday, July 22, 2011

freely summery


Arminas.
Sth comfy and not too special - I believe it's a great tip for a hot summer day. That boy is a perfect example and he looks good. Definitely!

Kažkas patogaus ir neįpareigojančio - manau tai vieni svarbiausių dalykų karštą vasaros dieną. Šis vaikinas - puikus pavyzdys ir atrodo jis tikrai gerai. Be abejonių!

2011,
Vilnius, Lithuania

Saturday, July 2, 2011

not so usual


Indrė.
It's an ordinary day and you're on your usual way and everything is just as it usually is. But all at once a nice girl, all in white, passes by down the wind. And your day is not so usual anymore.

Būna dienų, kai eini gatve ir viskas aplinkui taip įgrisę, taip kasdieniška, kad tesinori žiūrėti sau po kojom. Tačiau kartais užtenka tik to, kad pro šalį pralekia daili mergina ilga balta suknele ir bent truputį paįvairina tavo dieną.

2011,
Vilnius, Lithuania 

Thursday, June 30, 2011

Wednesday, June 29, 2011

that's my style


Rokas.
-How would you describe your style?
-That's my style. 
His greatest inspiration is his beautiful life, he feels fine than he looks fine and his pendant is a handle of a drawer.

-Kaip apibūdintum savo stilių?
-Tai mano stilius. 
 Labiausiai jį įkvepia jo nuostabus gyvenimas, jis puikiai jaučiasi tuomet, kai atrodo puikiai, o jo pakabutis - stalčiaus rankenėlė.


2011,
Vilnius, Lithuania

Saturday, June 25, 2011

Is black a color?


Lauryna.
After the bright one, comes the black one.

"Black is MY color. And it always was. I'm black all the time, I even can't remember exactly when it actually started. Everybody knows me as the black one. It's just me."

Po ryškių spalvų seka absoliuti juoda.

"Juoda yra MANO spalva ir visada tokia buvo. Aš juoda visą laiką, net tiksliai negalėčiau pasakyti, kada pradėjau rengtis juodai, bet buvau dar visai maža. Visi mane žino kaip tą juodą. Tai ir esu aš."

2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, June 23, 2011

the bright one


Dmitrij.
It's not very usual to meet such colorful people in Vilnius. As he said, bright colors are important to his outfit: "Sometimes it even doesn't matter if these colors match each other, brightness it's more important to me."

It's nice to communicate with nice people. Dmitrij, keep up the good work!


Nedažnai gatvėse matome tokius spalvingus žmones. Pačiam Dmitrij spalvos užima tikrai ne paskutinę vietą: "Kartais net nesvarbu, ar tos spalvos dera tarpusavyje, ryškumas man daug svarbesnis."

Visada malonu bendrauti su gražiais žmonėmis. Dmitrij, taip ir toliau!

2011,
Vilnius, Lithuania 

Wednesday, June 1, 2011

stylish. to the fingertips


Vika & Karolina.
We were just dawdling the streets when two beautiful and stylish girls passed by. Vika, who is also taking photos of stylish people for L'officiel magazine, and Karolina (in that amazing white jacket). They've decided to answer us as a one person, so they're both inspired by work, atmosphere and various blog's. Well, at least they said that never spend lots of time for getting dressed in the right way, being stylish have became a habit for them. Thanks for a really interesting conversation, girls. It's great to see, that such girls live in Vilnius!

Ėjom ėjom ir praplaukė pro šalį dvi stilingos gražuolės. Vika, kuri pati fotografuoja stilingus žmones gatvėse L'officiel žurnalui, ir Karolina (tuo nerealiu baltu švarkeliu). Į klausimus jos nusprendė atsakinėti kaip vienas asmuo, taigi abi merginas gražiai atrodyti įkvepia aplinka, darbas, įvairūs blog'ai. Bent jau jos sakė, kad daug laiko apsirengimui nesugaišta, 'stylish look' tapo įpročiu. Ačiū už tikrai įdomų pokalbį, smagu, kad tokios žuvelės plaukioja po Vilnių!

2011,
Vilnius, Lithuania

Monday, May 30, 2011

beauty. no more words needed


Julija.
No matter you know who she is or not, her look is perfect. Her personality as well.
Julija said that she is dressed in the way she is because of her profession. Being a model means that you always have to look great. Julija loves silky shirts, handbags and jackets. What I like the most, that her style is just for her - everything fits perfectly.

Jokio skirtumo jūs atpažįstat ją, ar ne, ji atrodo puikiai. Bendrauti su ja taip pat labai malonu.
Julija sakė, jog taip rengiasi dėl darbo, kurį dirba. Būti modeliu reiškia tai, kad tu visada turi atrodyti gerai. Julija labiausiai mėgsta šilkinius marškinius, rankines ir švarkus. Kas man labiausiai patinka, jog jos stilius kaip tik jai - viskas tinka idealiai.

2011,
Vilnius, Lithuania

Sunday, May 29, 2011

hey yo


Modesta.
It's impossible not to see her on the street.  
 This girl is a dancer and has her own dance studio. Her style depends on her lifestyle and job. Modesta told us an interesting fact about her outfit. "I don't buy expensive clothes. Never. I buy sth from a second-hand shop, wear it for a month and then I take everything to my dance studio and give or change with my dancers. To me it's silly to buy expesive clothes just because you want to. People shouldn't be reliant on clothes." 

Turbūt neįmanoma jos nepastebėti gatvėje.
Šita mergina - šokėja ir turi savo šokių studiją. Jos stilius taip pat priklauso nuo gyvenimo būdo ir darbo. Modesta papasakojo kai ką įdomaus apie savo aprangą. "Neperku brangių drabužių. Niekada. Nusiperku ką nors iš dėvėtų rūbų parduotuvių, o po mėnesio nunešu viską į savo šokių studiją ir palieku ar keičiuosi su savo šokėjais. Man atrodo labai kvaila leisti pinigus brangiems drabužiams tik dėl to, kad to nori. Žmonės neturi tarnauti drabužiams."

2011,
Vilnius, Lithuania

Saturday, May 28, 2011

coloured beauty


Donata.
We turned around, we saw her, we met each other's eyes, we knew that she is just what we were looking for.
What influenced her the most? Traveling and people around.
She said she was in a hurry and grabbed some clothes without big considerations. Anyway, she looks great!

Mes apsisukom, pamatėm ją, susižvalgėm ir supratom, kad ji yra tai, ko ieškom.
Kas ją labiausiai įkvėpė? Kelionės ir žmonės aplink.
Ji sakė, kad labai skubėjo ir apsivilko nemąstydama. Bet kokiu atveju, atrodo labai gerai!

2011,
Vilnius, Lithuania

Friday, May 27, 2011

lovely girl, lovely about everythingJustė Arlauskaitė - Jazzu.
Does she look good? Of course she does. And after her concert she agreed to give us a few minutes. 
As she said, her scenic outfit is usually controlled by her stylist, Daiva Urbonavičiūtė. Even though, today was an exceptional day and everything you see was her personal choice. Justė likes stylish people and consider style as an important thing, sth that can tell a lot about the person at first sight. Also sth that creates an impression about people you communicate with. "But still, the most important thing is to feel comfortable in your outfit", she said. Daiva Urbonavičiūtė and Roisin Murphy are two persons that had the biggest influence on her style. You can easily recognize that, I think.
Beautiful, charming, sociable and easygoing personality. That's the impression that you get after a short chat with her. Best wishes to you, Juste! 


Ji gerai atrodo? Žinoma. Ir po savo koncerto mielai sutiko duoti mums kelias minutes.
Kaip ji sakė, jos sceniniu įvaizdžiu dažniausiai rūpinasi jos stilistė, Daiva Urbonavičiūtė. Tačiau, ši diena buvo išskirtinė. Jos stilistė susirgo ir viskas, ką jūs matote yra jos pačios pasirinkimas. Justė mėgsta stilingus žmones ir neneigia, kad stilius yra svarbus kiekvieno gyvenime. Kažkas, kas padaro pirmą įspūdį ir kuria nuomonę apie jį ir toliau bendraujant. "Tačiau svarbiausia, kad jausčiausi gerai su rūbais, kuriuos vilkiu." Daiva Urbonavičiūtė ir Roisin Murphy - asmenybės, padariusios didžiausią įtaką jos stiliui. Tai, manau, nesunkiai pastebima.
Graži, žavi, atsipalaidavusi ir labai šilta asmenybė. Tokį įspūdį paliko trumpas pokalbis su ja. Bučkis tau ir sėkmės, Juste!


2011
Vilnius, Lithuania

Tuesday, May 24, 2011

feel free


Aurelija.
Oh, it's always nice to make people happy by asking them to pose for us!

"Lastly I had time to have a shower and  and everything after all these reviews! Today I'm wearing long loose dress, a small purse and my glasses that I don't usually wear. I've decided that today is the day when I have to wear these glasses. Normally I wear huge handbags but today I thought that I don't have so much stuff and there's no use to take a huge one. As you see, today is not a usual day for me. My loose dress and this knitted waistcoat are things that are really ordinary. I love long shapeless clothes that let me feel free and unrestrained. I consider my style as eclectic, everything always depends on my mood."

Btw, don't forget to follow us with bloglovin!


Visada malonu pradžiuginti žmones pasiūlius jiems nusifotografuoti!

"Pagaliau turėjau po visų tų peržiūrų nusiprausti ir visa kita. Šiandien apsivilkau ilga laisvą suknelę, pasiėmiau neidelę rankinę ir užsidėjau akinius, kuriems reikia ypatingos nuotaikos. Nusprendžiau, kad šiandien ir yra ta diena, kai turiu juos užsidėti. Dažniausiai nešioju didžiules rankines, tačiau šiandien supratau, kad neturiu tiek daiktų, kad man reiktų didelės rankinės, taigi pasiėmiau nedidelę mielą rankinukę. Kaip matot, šiandien man nėra labai įprasta diena. Laisva suknelė ir ši megzta liemenė - vieninteliai dalykai, kurie man įprasti. Dievinu ilgus beformius rūbus! Su jais galiu jaustis laisva ir nesuvaržyta. Savo stilių laikau eklektišku, viskas visada priklauso nuo nuotaikos.


Beje, nepamirškit, kad mūsų komanda paskelbė konkursą
 facebook'e! 
Jums tikrai nereikia nusifotografuoti nuogiems, perskaitykit sąlygas ;)

Taip pat, nepamirškit sekti mūsų su bloglovin.com 


 
2011,
Vilnius, Lithuania

Wednesday, May 18, 2011

rise and shine!


Gintarė.
You see? Sun is shining today! So, get out of your bed, grab your glasses and hat and go ahead! 
Like this girl did.

Matot? Saulėta! Taigi, greičiau išlipkit iš lovų, užsidėkit skrybėles, akinius ir nesėdėkit namie, eikit laukan!
Kaip šita panelė.

2011,
Mažeikiai, Lithuania

Sunday, May 15, 2011

ARBA BŪK NUOGASDėmesio dėmesio truputį!!!
Tu tikrai esi stilingas ir įdomus, toks, kokį turėtume pamatyti mes ir visi aplinkui. Taigi. REGI crew skelbia konkursą! Kiekvienas turime kokį drabužėlį ar aksesuarą, be galo mylimą ne tik dėl to, kaip jis atrodo, bet ir dėl jo ISTORIJOS. To, kas padaro jį neįkainojamą. Pagalvok, tikrai turi kažką tokio. O kai sugalvosi, užrašyk tą istoriją, nufotografuok, kaip atrodai (žinoma dėvėdamas tą daikčiuką) ir siųsk mums savo nuotrauką bei pasakojimą, el. paštu regicrew@gmail.com, ARBA BŪK NUOGAS. Iki birželio 1d.
Atsiųstas nuotraukas sukelsime į vieną albumą fb puslapyje. Laimėtoją išrinksime iš trijų, daugiausiai like'ų surinkusių stileivų, o birželio 1d. paskelbsime laimėtoją, kuris laimės nesveikai smagią fotosesiją.
Paskubėk, nemiegok, laiko nebedaug!

BTW, konkursas pratęsiamas! Iki Liepos 3 d. 

Saturday, May 14, 2011

his inner soul rhythm


Dovydas. 
I had some spare time, he had it too. So, we had a little conversation about style, his look and everything.
Take a look, enjoy it! 

Dovydas about his style:
Style is sth that actually images that person. At least a part of him. I usually consider people from their look as well. Maybe it's not that truly describes what the person is like but style certainly shows sth about the person. So, I also always try to dress up in the way that satisfies me and my inner man. Of course, everything depends on my mood, circumstances and so on. One day I can wear a sweat while I can wear absolutely minimalistic clothes or sth on the other day. 
 Usually I am shopping at second-hand shops, Humana and others.
Today it's a first time I'm wearing these shorts and these shoes. I knew, that it'll be a hot day and I wanted to feel easy and summery. So I took this slick shirt, these shoes and that's it. Hat and glasses...
Actually I don't spend a lot of time thinking what to wear. Though, there are times. Sometimes it's enough to look at my closet and I know what to wear. Especially for a daily needs. Then I don't think too much, just grab some clothes, some accessories and that's all. I don't deck too much. If I know, that I'm going somewhere, where I don't usually go or sth, then I feel a need to dress up in a different, not so ordinary way. But I'm going for a walk, like now, it's nothing special.

Aš turėjau laisvo laiko, jis taip pat. Taigi, trumpai pašnekėjom apie stilių, jo paties stilių ir viską kitą.
Skaitykit, mėgaukitės!
Dovydas apie stilių:
Stilius yra kažkas, kas  tikrai bent iš dalies atspindi žmogų. Aš pats dažniausiai atsižvelgiu į tai, kaip žmogus atrodo, ir iš to taip pat susidarau nuomonę apie jį. Galbūt negalima aklai tuo pasitikėti, tačiau stilius tikrai kažkiek atspindi patį žmogų. Taigi aš ir pats stengiuosi rengtis taip, kad apranga kažkiek atspindėtų vidinį mane. Žinoma, viskas labai priklauso nuo nuotaikos ir pan. Vieną dieną galiu vaikščioti su treningais, kitą dieną galiu vilkėti visiškai minimalistinius drabužius ir pan. Ką aš žinau. 
Dažniausiai apsipirkinėju second-hand'uose, Humanose. 
Šiandien apskritai pirmą kartą apsimoviau šituos šortus ir batus. Žinojau, kad bus šilta, norėjau jaustis lengvai, vasariškai. Tai užsimoviau lengvą palaidinę. šortus ir viskas. Akinukai, skrybėlaitė..
Iš tiesų nepraleidžiu daug laiko galvodamas kaip rengtis. Kaip kada, iš tikrųjų. Kartais užtenka užmesti akį į spintą ir jau žinau, kaip rengsiuos. Ypač kasdien, tiesiog einant į gatvę, per daug negalvoju, tiesiog užsimetu kažką ir viskas. Nesipuošiu labai. Jeigu jau žinau, kad eisiu kažkur, kur dažnai nebūnu ir pan. tai norisi apsirengti kažkaip kitaip nei visada. O kai einu į gatvę, kaip dabar, tai tiesiog, nieko ypatingo.

Beje, šitas vaikinas yra DJ ir jo kūrinukas 'Inner Soul Rhythm' - mėnesio miksas www. djscene.lt. Paklausykit!
 http://soundcloud.com/mr_ital

2011,
 Mažeikiai/Vilnius, Lithuania

Friday, May 13, 2011

our skittish Evelina


Evelina.
There she is! The last girl from our crew. She was thinking about these shorts all day long, so she put them on. Other clothes and accessories came with these shorts in themselves. It's totally her style. 
Our skittish Evelina. 

Štai ir ji! Paskutinė nepristatyta mūsų komandos narė. Ji norėjo užsivilkti šituos šortus visą dieną, taigi taip ir padarė. O kiti drabužiai ir aksesuarai prisiderino patys savaime. Visiškai Eveliniškas derinukas.
Mūsų žaismingoji Evelina.

2011
Vilnius, Lithuania

Tuesday, May 10, 2011

princess of a town


Amelija.
She is an exceptional child, definitely. Look at her! Well, she wasn't as talkative as she usually is, cause she was worried about the smell from her mouth (today in the kinder-garden she has eaten sowthistles). But still, she was posing for us with pleasure and told us why has she dressed like this:
"Today I wear such thin clothes, cause it's so hot! Very hot. (where did you get this hat?) This hat is my mother's but she gifted it for me... I have lots of brown colors."


Ji išskirtinis vaikas, tikrai. Pažiūrėkit į ją! Na, ji nebuvo tokia šneki, kokia šiaip galėtų būti, nes bijojo, jog mes užuosim jai iš burnos sklindantį pienių kvapą (šiandien darželyje prisivalgė pienių). Bet vistiek, mielai mums pozavo ir papasakojo, kodėl taip apsirengė: 
"Šiandien taip plonai apsirengiau, nes yra labai karšta. (iš kur skrybėlaitė?) Skrybėlaitė mamos, bet ji man ją padovanojo... Aš turiu daug rudų spalvų. 

2011,
Vilnius, Lithuania

Monday, May 9, 2011

from Guatemala


Matas.
If you will see this guy in the street someday, you'll definitely say that he IS a stylish guy, having his own look. I believe that he loves his clothes and feels great wearing them. You should have heard how enthusiastically he was telling a story about this blue sweater that he'd bought in Guatemala. Best wishes, Matai!

Jeigu tu kada nors pamatytum šitą vaikinuką gatvėje, tu tikrai pasakytum, kad jis turi savo stilių. Aš įsitikinus, kad jis dievina savo drabužius ir puikiai jaučiasi juos vilkėdamas. Tereikia išgirsti, su kokiu entuziazmu jis pasakojo istoriją apie šitą mėlyną megztinį iš Gvatemalos. Linkėjimai tau, Matai!

2011,
Vilnius, Lithuania


Saturday, May 7, 2011

feel great - look great


Gabija.
People look attractive because they feel so. That's a law I think. This girl is wearing quite simple, casual clothes but still she has sth that separates her from the crowd. 

Žmonės atrodo gerai dėl to, nes jie taip ir jaučiasi. Manau tai dėsnis. Ši mergina vilki gan paprastus, kasdienius drabužius, tačiau vis tiek yra kažkas, kas ją išskiria iš minios.

2011,
Vilnius, Lithuania

Friday, May 6, 2011

she is smiling to you!


Paulė.
Ohh, this girl could be a star. She is a total freak! In a good way, of course. A charmed personality with a really charming look. You see that adorable jacket? She bought it in the second-hand shop but it's an original Moschino with a label on it!

Na, šita mergina gimė būti žvaigžde. Ji visiška pamišėlė! Gerąja prasme, žinoma. Kerinti ir žaviai atrodanti asmenybė. Matot šitą nuostabų švarkelį? Paulė jį rado padėvėtų rubų parduotuvėje, bet tai ne šiaip padėvėtas rūbelis, o tikras Moschino su etikete viduje!

2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, May 5, 2011

it was a cold rainy day


Tadas.
It was a cold rainy day and the city was almost empty.. Then  we saw this really catching guy passing by. We caught him, of course. Tadas made a great combination of clean-cut coat and sneakers. And that broken umbrella is just for him!

Buvo šalta lietinga diena ir miestas buvo beveik pustuštis.. Tada mes pamatėm pro šalį einantį tikrai patrauklų vaikiną. Žinoma, iškart jį pagavom. Tadas puikiai suderino griežto kirpimo paltą su sportbačiais. Ir tas sulūžęs skėtis jam puikiai tinka!

2011,
Vilnius, Lithuania

Wednesday, May 4, 2011

the part of the crew


Ieva.
Meet another member of The REGI crew!* What does she say about her outfit?
 "I never spend too much time in front of my closet. Unless I'm very sleepy. Usually I just put my clothes on without big considerations. For example, I'm wearing this warm comfy coat because it's very cold outside, I put on this dress because it's such a grey day and I grab this hat because of the rain. That's it."

Štai dar viena REGI crew narė!* Liepėm jai parašyti, kodėl ji taip apsirengė.
"Niekada nepraleidžiu daug laiko priešais spintą. Nebent labai noriu miego. Apskritai dažniausiai per daug negalvoju ir tiesiog apsirengiu. Arba galvoju labai greitai. Pavyzdžiui, šiandien vilkiu šį šiltą patogų paltuką, nes lauke žiauriai šalta, apsivilkau šitą suknelę, nes ir taip per daug niūru aplinkui, o skrybėlę pagriebiau prieš išeidama, nes lijo. Tai viskas."


2011,
Vilnius, Lithuania

Tuesday, May 3, 2011

his fancy look


Deividas.
Fancy bag, fancy shoes, fancy eyewear... This guy comes to notice in the street. Deividas said that he doesn't like bright colors and chooses neutral tones. Well, he is a real Lithuanian then!

 Prašmanti rankinė, prašmatnūs batai ir akiniai... Šis vaikinas patraukia dėmesį gatvėje. Deividas nemėgsta ryškių spalvų ir dažniau renkasi neutralius, žemiškus tonus. Na, tada jis tikras lietuvis!

2011,
Vilnius, Lithuania

Monday, May 2, 2011

as a gingerbread


Džiugas.
Yesterday we met a very pleasant guy. With a very cute smile and great hairstyle.
He was wearing his friends' Christmas
"It's a little bit cold today. So I thought that this coat would be a perfect choice. Warm and very comfortable. It's my friends' Christmas present. They often say that I look like a gingerbread with it."

Vakar sutikom tikrai malonų vaikiną. Su miela šypsena ir puikia šukuosena.
"Šiandien šaltoka. Taigi nusprendžiau apsivilkti šitą paltuką. Mano draugų Kalėdinė dovana. Jis labai šiltas ir patogus. O draugams su juo primenu meduolį."


2011,
Vilnius, Lithuania


Sunday, May 1, 2011

divine


Monika. 
She passes by and people look at her. She talks and people listen to her. She knows how to look good in a simple casual outfit. Divine!
Btw, she has a personal blog! Check it out - Disco Nights

Ji eina pro šalį ir žmonės žiūri į ją. Ji kalba ir žmonės jos klausosi. Ji žino kaip kasdien ir be didelio vargo stulbinamai atrodyti. Nuostabu!
Ir dar, ji taip pat rašo blog'ą! Paskaitykit - Disco Nights

2011,
Mažeikiai, Lithuania

Saturday, April 30, 2011

just as it should be


Rima.
We knew that we want her in the blog at the first sight. Who knows why. Maybe because of her gorgeous look or maybe because of that gorgeous energy that she unfolds. 

Vos pažvlegusios Rimą, žinojom, kad ji turi atsirasti mūsų blog'e. Kodėl nežinom. Ar tik dėl to, jog ji puikiai atrodė, ar ir dėl jos skleidžiamos nepaprastos energijos.

2011,
Vilnius, Lithuania

Friday, April 29, 2011

a real couple


Mindaugas & Milda.
Even though Mindaugas hates taking photos, they accepted our request to stay calm for a minute. They look like a real couple, perfectly matches each other. 

Mindaugas tikrai nemėgsta fotografuotis, bet nepaisant to, mūsų prašymą minutę ramiai pastovėti priėmė (ne tuoj pat, tačiau tai nesvarbu). Jie atrodo kaip tikra pora, puikiai dera tarpusavyje.


2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, April 28, 2011

luscious boy


Vytautas.
I'll say what he said to me. 
"Today the main accent of my outfit is T-shirt with a girl that makes sth with her fingers. I like shopping in "Akropolis" very much. My style is affected by shopwindows the most."
I think he was joking. I hope so.

Tiesiog parašysiu ką jis sakė.
"Šiandien mano pagrindinis aprangos akcentas yra marškinėliai su mergina kuri daro TAIP. Labiausiai mėgstu apsipirkinėti "Akropolyje". Mano stiliui didžiausią įtaką daro parduotuvių vitrinos.
Manau jis juokavo. Tikiuosi.

2011,
Klaipėda, Lithuania

fog


Ūkana.
A girl with a big smile and exceedingly cheerful. She was passing by really fast but we still managed to catch her for some shots. Ūkana named her style as casual with some punk style details.

Be galo linksma ir šilta mergaitė su didžiule šypsena. Ir be galo greita! Lėkė tikrai greitai, tačiau mes vistiek sugebėjom ją pagauti. Ūkana savo stilių apibūdino kaip kasdienį su pankiškais akcentais.

2011,
Vilnius, Lithuania

Wednesday, April 27, 2011

spring is in her soul


Irena.
Spring is all around, spring is in my soul! That's why I am dressed like that.

Pavasaris gamtoje, pavasaris ir mano sieloje! Štai kodėl taip apsirengiau.

2011, 
Vilnius, Lithuania

Tuesday, April 26, 2011

A day off


Giedrius.
A day off.

Laisvadienis.

2011,
Vilnius, Lithuania

on the occasion of Easter


Stefanija. 
Her name is Stefanija. Or Justina. Or...who knows?! She said she has lots of different names and Stefanija was the last she'd said. As you see, generally this girl is an exceptional case. Her style is inspired by colors, Japan culture and harajuku. Colorful as an Easter egg, bright as a rainbow, Stefanija is the one that couldn't be missed.

 sakė turi daug vardų, o Stafanija buvo tas, kurį pasakė paskutinį ir kuris turėtų būti tikrasis. Kaip patys matot, apskritai šita mergina yra išskirtinis atvejis. Jos stilių įkvėpia spalvos, Japonija ir harajuku rajonas. Spalvota lyg Velykinis margutis ir ryški kaip vaivorykštė, Stefanija yra ta, kurios neįmanoma praleisti.

2011,
Vilnius, Lithuania

Thursday, April 21, 2011

casual and stylish


Žygis.
Casual rock chic in casual afternoon. 
Sweet, but not so. Tidy, but not so. It seems that he has found the golden mean between these things. 
As he said, his girlfriend inspires him the most. Good for him!

Kasdienis "rock chic" kasdienę popietę.
Saldus, bet saikingai. Tvarkingas, bet taip pat ne per daug. Atrodo, šitas vaikinas rado aukso viduriuką. 
Kaip jis sakė, labiausiai jį įkvėpia jo panelė.  Taip ir toliau!

2011,
Vilnius, Lithuania 

Wednesday, April 20, 2011

she is a beast


Sima.
Emotional, always vivid and very stylish. That's Sima. Her style and lifestyle is inspired by 60's, good movies and individualities all around. There's nothing more to say, she just looks good. Sima, you rock!

Nepaliaujamai emocionali, visada gyva ir tikrai stilinga. Tai Sima. Jos stiliui ir gyvenimo būdui didžiausią įtaką daro 60-ieji, geras kinas ir nepakartojami žmonės aplink. Nėra ko daugiau ir sakyti, ji tiesiog atrodo gerai. 

2011,
Vilnius, Lithuania

Tuesday, April 19, 2011

fly high


Laura Stulgytė, Mantas Rimkus and Black Swan.
It's always nice to meet such lively people in the street. At first, when we asked how should we call them, they said "Fly High". Why? Because their team are a combination of drugs and high fashion. They said that. Actually, the girl on the left is a designer  and th combination of three letters LSD she encodes as Laura Stulgytė Designs. A jacket, that Mantas is wearing, is from her designs as well.


Visada smagu gatvėje sutikti tokius gyvus žmones kaip šie trys! Pirmiausia, kai paklausėme kaip juos vadinti, jie pasakė pavadinimą "Fly High". Kodėl? Nes jų komanda yra narkotikų ir aukštosios mados junginys. Jie taip sakė. Iš tiesų tai  mergina kairėje yra dizainerė ir trijų raidžių junginį LSD ji šifruoja kaip Laura Stulgytė Designs. Švarkas, kurį vilki Mantas Rimkus, ir yra jos kūrinys.


2011,
Vilnius, Lithuania

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...